header banner
Default

Kripto para piyasası yeniden canlandı ve Bitcoin son bir buçuk y l n en y ksek seviyesini gördü


Table of Contents

  Kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyat�, ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin onaylanaca�� spek�lasyonlar�yla y�zde 12'den fazla de�er kazanarak son 1,5 y�l�n en y�ksek seviyesine ��kt�.

  Analiz �irketi Coinmarketcap'in verilerine g�re, Bitcoin dahil k�resel kripto para piyasas�n�n de�eri 24 saat i�inde yakla��k y�zde 8,8 artarak 1,27 trilyon dolar� a�t�.

  En b�y�k kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyat�, son 24 saatte ABD Menkul K�ymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yat�r�m fonu) onaylayaca��na ili�kin spek�lasyonlar�n kripto sekt�r�ne y�nelik talebi art�rmas�yla y�zde 12,4 y�kseli� kaydetti.

  B�ylece 34 bin dolar�n �zerine ��kan Bitcoin, TS� 07.30 itibar�yla 34 bin 432 dolardan i�lem g�r�yor. Bitcoin'in fiyat� art arda 6 g�nd�r artarak son 1,5 y�l�n en y�ksek seviyesine y�kseldi.

  P�YASA DE�ER� 672 M�LYAR DOLARIN �ZER�NE �IKTI

  Bu arada, Bitcoin'in son 7 g�ndeki de�er art��� y�zde 23'e yakla��rken piyasa de�eri ise 672 milyar dolar�n �zerine ��kt�.

  Kas�m 2021'de t�m zamanlar�n en y�ksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, s�z konusu tarihten bu yana yakla��k y�zde 50 de�er kaybetti.

  Bu arada, Coinbase Global, bitcoin yat�r�mc�s� MicroStrategy gibi kripto ile ilgili �irketlerin hisselerinin de keskin bir �ekilde y�kselmesi dikkati �ekti.

  �te yandan, ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin piyasaya s�r�lmesiyle ilgili hala spek�lasyonlar devam ediyor.

  �lkede ilk Bitcoin spot ETF beklentisi, "SEC'in, mahkemenin Grayscale Investments'�n ETF ba�vurusunu reddetmesinin yanl�� oldu�u karar�na itiraz etmeyece�i" y�n�ndeki haberlerin ard�ndan artt�.

  Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullan�ma sunulmas�n�, dijital para biriminin daha fazla da��t�m�na ve kabul�ne y�nelik �nemli bir ad�m olarak g�r�yor.

  KIT VARLIKLARA OLAN TALEPTE ARTI�

  D�nyan�n en b�y�k varl�k y�netim �irketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si i�in ba�vurmu�tu.

  Analistler ay�ca, son jeopolitik gerilimlerin, hem fiziksel alt�n hem de bir�ok yat�r�mc�n�n dijital alt�n olarak g�rd��� Bitcoin dahil olmak �zere k�t varl�klara olan talebi art�rd���n� da belirtti.

  �te yandan, piyasa de�eri bak�m�ndan ikinci s�rada yer alan Ethereum da son 24 saatte y�zde 7,54'ten fazla de�er kazanarak 1820 dolar seviyesine ��kt�.

  Sources


  Article information

  Author: Victoria Miles

  Last Updated: 1699265522

  Views: 1009

  Rating: 4.4 / 5 (41 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Victoria Miles

  Birthday: 1934-03-22

  Address: 4785 Wright Hill Suite 426, South Tammy, AL 50038

  Phone: +4103436553984634

  Job: Orthodontist

  Hobby: Reading, Yoga, Card Games, Arduino, Cooking, Rowing, Fencing

  Introduction: My name is Victoria Miles, I am a priceless, accessible, intrepid, lively, dear, unwavering, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.